Skip to main content

Spektrum a popis nabízených služeb

 • rutinní biochemická vyšetření séra (elektrolyty, substráty, pigmenty, enzymy, bílkoviny, spec. proteiny a další), moče a  moč. sedimentu (elektrolyty, dusíkaté látky, glukóza atd.), stolice (FOB test) a hematologických parametrů (krevní obraz, diferenciál, koagulace, sedimentace)
 • rutinní a specializovaná imunoanalytická vyšetření (hormony, nádorové markery, kostní markery, protilátky aj.) běžně získaných biologických materiálů (sérum, plasma, moč)
 • screeningová vyšetření vrozených vývojových vad z mateřského séra v I. a II. trimestru těhotenství. Vyhodnocování rizika postižení plodu je programem ALPHA a interpretace výsledků probíhá ve spolupráci s odborným pracovištěm prenatální diagnostiky PREDIKO s.r.o.
 • molekulárně biologická vyšetření genetického materiálu (krev, moč, výtěr, punktát) jsou prováděna pomocí metodik PCR. Je prováděno vyšetření hematologických parametrů, azoospermatických faktorů, stanovení rizikových alel a analýza exogenních patogenů.
 • cytogenetická analýza (stanovení karyotypu) z krve a plodové vody pomocí kultivačních metod a vyšetřování pomocí metod fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
 • Široké spektrum imunologických vyšetření sérologie (celiakie, potravinové intolerance, antifosfolipidový syndrom, autoimunitní onemocnění), vyšetření metodou nepřímé imunofluorescence (screeningová vyšetření ANA, ANCA, ASCA, ad.) a další specializovaná vyšetření (např. kalprotektin ve stolici)
 • analýza periferní krve a kostní dřeně na průtokovém cytometru, především diagnostika hematologických  a hematoonkologických chorob. Imunofenotypizace lymfocytů. Analýza vzorků endometria pro potřeby IVF Zlín
 • alergologická vyšetření – stanovení specifických IgE protilátek a ECP
 • histologická a cytologická vyšetření aspirační, cytologie mléčné žlázy, cytologie respiračního, zažívacího, močového systému, vyšetření z tělních tekutin a tělních dutin
 • standardní histologická a imunohistochemická vyšetření bioptických vzorků se provádí v laboratoři, kde je materiál přikrojen, zalit do parafínových bločků a následně zpracován dle daných SOP
 • mikrobiologická a bakteriologická vyšetření – výtěry, sputum a jejich kultivace, infekční sérologie, mykologie, virologie, parazitologie, stanovení metodou PCR a stanovení onemocnění COVID-19 metodou PCR
 • vyšetření pro veterinární účely
 • vyšetření pro samoplátce
 • související služby – odběry materiálu, transport materiálu včetně svozu materiálu ze spádové oblasti
 • bezpečný přístup k výsledkům
 • webový obchod https://shop.vaselaboratore.group

Vaše laboratoře s.r.o. zajišťují odběry biologického materiálu a jeho transport vlastní svozovou službou ze spádové oblasti včetně zpracování a skladování dlouhodobých vzorků např. DNA, a to tak, aby byly splněny všechny požadavky preanalytické fáze. V řadě odběrových míst se také částečně zpracovává a analyzuje primární materiál (biochemie, hematologie). 

Seznam prováděných vyšetření je uveden v kapitole Seznam vyšetření, pro větší přehlednost je rozdělen dle odbornosti, kde je dané vyšetření prováděno. Ostatní vyšetření, která laboratoř neprovádí, zajistí u smluvních laboratoří, které jsou akreditovány, certifikovány či mají jinak zajištěnu kvalitu. Rutinně prováděná vyšetření – většina rutinních analýz je prováděna v den, kdy je materiál dodán do laboratoře. Ostatní vyšetření, kde je k analýze nutný určitý počet vzorků, jsou prováděná v časových intervalech, avšak nikdy není překročena doba stability, která je uvedena v seznamu vyšetření u daného vyšetření.

Laboratoře zajišťují konzultační a edukační činnost realizovanou formou internetových stránek (www.vaselaboratore.cz), telefonických, osobních a písemných sdělení.

Společnost nabízí lékařům možnost předávání výsledků v elektronické podobě systémem MISE firmy Stapro s.r.o. Tento systém zajišťuje zabezpečené předávání zdravotnických dat a zpráv po Internetu a to v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Soubory s výsledky v datovém formátu xml mohou být po doručení k lékaři importovány přímo do jeho informačního systému nebo prostřednictvím programu WebLims (výsledky jsou v PDF formě).