Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Preanalytická fáze zahrnuje období od indikace požadavku do zahájení laboratorního vyšetřování. Jedná se tedy o soubor všech postupů a operací, kterými projde vzorek analyzovaného materiálu od okamžiku odběru až po začátek vlastní analýzy. Variabilita v preanalytické fázi je ovlivněna stavem pacienta před odběrem biologického materiálu, metodikou odběru biologického materiálu a všemi činnostmi prováděnými se vzorkem mezi odběrem a analýzou (skladování vzorku, transport, centrifugace atd.). Z tohoto důvodu je potřeba, aby byl pacient před odběrem řádně poučen, aby vlastní odběr byl proveden dle postupu, který je uveden v této laboratorní příručce, a aby byl řádně zajištěn transport vzorků do laboratoře. Ve velké většině případů zajišťuje transport naše svozová služba.

Vliv na variabilitu v preanalytické fázi mají u některých analytů také cyklické variace (např. cirkadiánní cyklus – stanovení kortisolu, železa, …). Blíže o biologických vlivech Příprava pacienta před odběrem.

Stabilita jednotlivých analytů je různá a to nejen mezi jednotlivými analyty, ale i při posuzování v různých materiálech (např. v plné krvi a separovaném séru nebo plasmě). Velkou roli mají také skladovací podmínky. Pokud má být k analýze použito krevní sérum, je mezi odběrem a separací potřeba vzorek skladovat alespoň třicet minut při laboratorní teplotě, aby došlo k dokonalé koagulaci. U některých méně stabilních látek je potřeba zajistit např. odběr do předem vychlazené zkumavky (viz. seznam vyšetření). Stabilitu definujeme jako dobu, po kterou se počáteční obsah analytu ve vzorku nemění při skladování za přesně definovaných podmínek.

Detailní informace ke stabilitě jednotlivých analytů jsou uvedeny v podrobném popisu každého vyšetření  dané laboratoře uvedené v Seznam vyšetření. Tyto údaje uvádíme u analytů, kde jsou dostupné v odborné literatuře. V Seznam vyšetření uvádíme stabilitu jednotlivých analytů v materiálu určeném pro stanovení. Vzorky v biochemické a hematologické laboratoři ve většině případů pouze centrifugujeme, ale neseparujeme, což může stabilitu zkrátit. Z tohoto důvodu doporučujeme použití zkumavek se separačním gelem, které zajistí oddělení krevního koagula. Výsledná stabilita analytu je posuzována u každého vzorku individuálně. Použité zkratky pro časové jednotky jsou následující: hodina-h, den-d, týden-t atd.

V případě, že dojde k jakýmkoliv změnám u jednotlivých vyšetření, které by mohly zahrnovat problematiku preanalytické fáze, bude laboratoř o těchto skutečnostech informovat spolupracující lékaře formou písemného sdělení a na svých webových stránkách.