Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Prenatální screening, sérologie pro IVF centra

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/ml

AFP (alfa-1 fetoprotein)

Alfa-1fetoprotein (AFP) je důležitý sérový onkofetální protein časného vývoje savců a zároveň jeden z významných tumorových markerů.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/ml

Anti – ovariální protilátky

Stanovení protilátek proti ovariální tkáni je kvantitativním testem k zjištění výskytu těchto protilátek, které mohou být imunologickou příčinou neplodnosti.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/ml

Anti – spermatické protilátky

Stanovení protilátek proti spermiím je kvantitativním testem k zjištění výskytu těchto protilátek, které mohou být imunologickou příčinou neplodnosti.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: U/ml

Anti – Zona Pellucida

Stanovení protilátek proti zona pellucida je kvantitativním testem k zjištění výskytu těchto protilátek, které mohou být imunologickou příčinou neplodnosti.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: IU/l

Free beta hCG

Lidský choriogonadotropin (hCG) patří mezi glykoproteiny, jeho molekulu tvoří dvě nekovalentně vázané podjednotky alfa a beta. Beta-podjednotka určuje biologickou specifitu hormonu a vykazuje značnou míru homologie s beta-podjednotkou lidského lutropinu (LH), follitropinu (FSH) a thyrotropinu (TSH). V tělních tekutinách je přítomna jak intaktní molekula hCG, tak i volné podjednotky. V moči se také nachází degradační produkty, jako např. tzv.beta-core fragment.

 

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l

hCG

Stanovení hCG má význam jako nádorový marker, ke sledování suspektní gravidity a je součástí prenatálního screeningu ve druhém trimestru těhotenství (společně s AFP a uE3). hCG je původem placentární hormon, který může být tvořen též nádory obsahující buňky trofoblastu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární jednotka
 • Jednotka: index

Hepatitida A - anti – HAV total

Virus hepatitidy A patří k RNA virům bez obalu. Náleží do rodiny Picornaviridae. Dosud byl popsán jeden lidský sérotyp a 7 genotypů.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: COI

Hepatitida B - anti – HBc (HBV)

Protilátky proti HBcAg (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci virem hepatitidy B. Slouží jako marker prodělané infekce.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: COI

Hepatitida B - anti – HBc IgM

Protilátky proti HBcAg ve třídě IgM se tvoří po infekci virem hepatitidy B. Slouží jako marker aktivní infekce.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: S/CO

Hepatitida B - HBsAg

Stanovení HBsAg je používáno v rámci diagnostických postupů při identifikování osob infikovaných HBV a při zamezení přenosu viru hepatitidy B krví a krevními produkty.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: S/CO

Hepatitida C - anti - HCV

Nákaza HVC vede často k chronické hepatitidě a cirhóze a je spojena s vývojem hepatocelulárního karcinomu. Obvyklé extrahepatické projevy zahrnují smíšenou kryoglobulinemii a další revmatické choroby.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
 • Jednotka: S/CO

HIV 1,2 Ab, Ag p24 (antigen a celkové protilátky proti HIV-1 a HIV-2)

Lidský virus imunodeficience (HIV), původce Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), náleží do rodiny retrovirů. HIV se může přenášet kontaminovanou krví a krevními produkty, při sexuálním kontaktu nebo může matka infikovat HIV své dítě před, v průběhu nebo po porodu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

PAPP-A (plasmatický specifický těhotenský protein A)

PAPP-A je látkou glykoproteinového charakteru, která je proteázou IGFBP-4. Její funkce v graviditě není známa.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: ng/l

PlGF (Placentární růstový faktor)

Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. gestačním týdnu. Preeklampsie se vyskytuje u 3‑5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy mohou být mírné až závažné formy; preeklampsie je stále jednou z hlavních příčin novorozenecké a mateřské morbidity a mortality.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: ng/l

sFlt-1 (Solubilní tyrozinkinázový receptor typu 1)

Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy. Preeklampsie spojená s trombocytopenií a zvýšením jaterních enzymů představuje HELLP-syndrom (hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček).

[12  >>