Skip to main content

Množství vzorku

Klinická biochemie, hematologie a imunochemie

Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru

Rutinní biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů) 5–7 ml krve
Speciální analyty (imunochemie, hormony, screening VVV) 2-ml krve pro každé 3 až 4 analyty
Kostní metabolismus 6 ml krve a 5 ml ranní moče
Glykovaný hemoglobin 2 ml EDTA krve nebo do zkumavky s 1,5 ml systémového roztoku a 5 μl kapilární krve
Koagulační vyšetření 2 až 4 ml citrátové krve
Krevní obraz 1 až 4 ml EDTA krve
Moč (chemické a morfologické vyšetření) 10 ml dospělí
5 ml děti

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný poměr zajištěn. Při odběru otevřeným systémem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku – na zkumavce je ryska, po kterou má být naplněna.

Molekulární biologie

Zde se vyšetření  provádějí ze 2 až 6 ml krve odebrané do zkumavky s EDTA, či citrátem sodným (nutné dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla, odběr nesmí být proveden do zkumavky s Li-heparinem). Pro potřeby stanovení přítomnosti exogenních patogenů molekulárně biologickými metodami je požadováno cca 20 ml prvního proudu moče. V tomto případě je nutné používat sterilní odběrové zkumavky a pacient nesmí 3-4 hodiny před odběrem močit (jinak je snížený záchyt patogenů; není nutná ranní moč).

Cytogenetika

Vyšetření se provádějí  z 5 ml krve  odebrané do zkumavek s antikoagulantem heparinem. Zkumavku je nutno pečlivě uzavřít a 4-5 x promíchat s antikoagulantem. U novorozených dětí, kde je problematické požadované množství krve odebrat, je nutné přizpůsobit množství krve obsahu heparinu jednoduchým přepočtem,  který je k dispozici personálu novozozeneckého a dětského oddělení nemocnice. I zde platí, že zkumavku  je před transportem nutno pečlivě uzavřít a promíchat s antikoagulantem.
Plodové vody se zpravidla odebírá 15-20 ml. Uvedené množství se většinou do 2-3 dní v plodovém vaku obnoví bez jakékoliv zátěže pro plod nebo matku.

Průtoková cytometrie a imunologie

Pro vyšetření na průtokovém cytometru se periferní  krev nebo kostní dřeň odebírá do zkumavek s EDTA – stejně jako na krevní obraz. Ve většině případů by mělo stačit 1 – 2 ml odebraného materiálu, dobře promíchaného s antikoagulantem, aby nedocházelo ke srážení.  Na dostatečné množství materiálu dbejte především u nových diagnóz, pro kontrolní vyšetření pacientů s již známými diagnózami budou požadavky na množství materiálu obvykle skromnější. Dbejte na správné označení materiálu – periferní krev (PK)/kostní dřeň (KD) a identifikaci pacienta. Vzorek materiálu se uchovává při pokojové teplotě (15-25 °C), s výjimkou odběru na hereditární sférocytózu, kde je krev potřeba uchovávat a transportovat v chladu.

Pro stanovení specifických IgE protilátek a imunologických vyšetření postačuje 5 ml srážlivé krve (cca 1 plná zkumavka).

V případě nedostatečného množství biologického materiálu bude požadující lékař informován a na základě jeho rozhodnutí budou přednostně provedena zvolená vyšetření nebo proveden další odběr.