Skip to main content

Identifikace pacienta na biologickém materiálu

Vzorek a požadavkový list (žádánka) musí být jednoznačně a nezaměnitelně identifikovatelné. Před zápisem do laboratorního informačního systému slouží k jednoznačnému zajištění vazby žádanky a vzorku minimálně celé jméno pacienta (tj. jméno a příjmení) a jeho rodné číslo.

Štítky na odběrových nádobkách nesmí být přelepeny či jiným způsobem poškozeny (potřísněny, roztrženy apod.). Žádanka musí obsahovat všechny požadované údaje uvedené v kapitole Požadavkové listy (žádanky).

Tyto údaje musí být shodné s údaji na příslušném vzorku.

Po kontrole přijatého materiálu a žádanky je v laboratorním informačním systému (LIS) vzorku přiděleno nezaměnitelné číslo, příp. čárový kód. Tímto způsobem je zajištěna návaznost žádanky a primárního vzorku. Stejným způsobem je postupováno v případě alikvotovaných vzorků. Přiřazené číslo vzorku je společně s dalšími údaji kdykoliv dohledatelné v LISu. Číslo (příp. čárový kód) zajišťuje nezaměnitelnost vzorku po celou dobu zpracování. Popis žádanky a její vyplňování je uvedeno v kapitole Požadavkové listy (žádanky).

Pokud není v identifikaci údajů na žádance a vzorku shoda, nelze přijmout vzorek ke zpracování. Příjmový pracovník informuje žadatele o této situaci a žádá o provedení nového odběru, provede záznam o neshodě do Sešitu neshod na příjmu materiálu. Biologický materiál uloží na předem určené místo. 

Laborantka, provádějící zapsání do LIS, odpovídá za to, že všechny povinné údaje jsou správně zapsány. Pokud chybějí některé povinné údaje na žádance, je tato informace vč.jejího řešení zapsána v LIS, následně laborantka požádá ambulanci/oddělení o nahlášení či vyhotovení nové žádanky.