Vydávání výsledků přímo pacientům

Pacientům jsou předávány jejich výsledkové listy, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Na žádance je lékařem vysloveně uvedeno, že pacient si na výsledky čeká, či je na žádance jím zaškrtnuto "Vydat výsledek pacientovi/Výsledky osobně". 
  • Pokud na žádance toto označení chybí, laboratoř dotazem u lékaře ověří, zda výsledkový list lze pacientovi vydat. 
  • Pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti s fotografií.  V případě výsledku nezletilého pacienta, předloží jeho zákonný zástupce totéž a kartičku pojištěnce nezletilého.
  • Pokud výsledkový list vyzvedává jiná osoba než samotný pacient, musí být vyplněna ověřená Plná moc k převzetí výsledků. Třetí osoba musí předložit průkaz totožnosti (OP, pas).  
  • Pacient – samoplátce obdrží výsledkový list na základě průkazu totožnosti nebo předem dohodnutého hesla či zasláním elektronicky přes chráněnou webovou aplikaci dr.Sejf.

Vydání výsledkového listu musí být zabezpečeno tak, aby nemohla být zneužita osobní data pacienta. Všechny výsledkové listy se vydávají proti podpisu pacienta. Zároveň je na výsledkový list podepsána osoba, která výsledkový list předala.

Laboratoř molekulární biologie a cytogenetická laboratoř vydává výsledky přímo pacientům pouze u vyšetření v samoplátcovském režimu na základě průkazu totožnosti nebo předem dohodnutého hesla.