Skip to main content

Požadavkové listy (žádanky)

Požadavky do laboratoře mohou být zasílány buď na žádankách, jejichž vzory jsou uvedeny dále.

Případně mohou být  zasílány na jakýchkoliv jiných žádankách, které splňují náležitosti formuláře VZP 06 (poukaz na vyšetření-ošetření) podle platné metodiky VZP. Požadavky na vyšetření mohou být realizovány zaškrtnutím na předtištěné žádance nebo vypsáním požadavku. Při vyplňování žádanek postupujte s maximální pečlivostí.
Dbejte na to, aby žádanka a vzorek byly navzájem identifikovatelné shodnými identifikačními znaky (jméno a příjmení, rodné číslo). Všechny údaje na žádankách uvádějte čitelně a přesně. Přepisovaná, nesrozumitelná, nebo nečitelná žádanka nemůže být akceptována.

Součástí každého vzorku zasílaného do laboratoře musí být čitelně vyplněná žádanka. Je považována za smlouvu mezi laboratoří a žadatelem. Žádanky jsou určeny pro současný požadavek na vice vyšetření. Druh materiálu a požadovaná vyšetření jsou určeny zakřížkováním odpovídajících polí v žádance. Žádost o odběr krve nebo jiného biologického materiálu je dána zakřížkováním odpovídajícího pole na žádance. Zaslaná žádanka je pro laboratoř základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám nebo požadujícímu subjektu v případě samoplátce. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance

 1. číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo), u cizinců číslo pojištěnce vč. data narození, u azylantů též číslo povolení k pobytu
 2. příjmení, jméno a tituly pacienta
 3. základní, případně další diagnózy pacienta
 4. kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)
 5. datum narození a pohlaví pacienta, velmi důležité hlavně v situacích, kdy není jednoznačně určeno číslem pojištěnce (většinou cizinci)
 6. datum a čas odběru vč. identifikace odebírajícího personálu (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je evidován po přijetí v laboratoři), údaj o datu a čase odběru jsou obzvlášť nutné v případě stanovení glukózy, kdy její koncentrace může být ovlivněna probíhající glykolýzou a informace o čase odběru hraje stěžejní roli při posouzení vlivu glykolýzy a následném vydání výsledku, tento čas je též velmi důležitý u hematologických vyšetření a vyšetření průtokovou cytometrií
 7. uvedení druhu primárního vzorku, popř. i anatomické místo původu
 8. identifikace objednavatele (lékaře) - podpis a razítko, které musí obsahovat čitelné údaje tj. zdravotnické zařízení, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost (nejsou-li tyto údaje vyplněny v horní části žádanky), adresa, telefon nebo jiné spojení
 9. urgentnost vyšetření – na žádance se vyznačí statim nebo čeká
 10. kontakt na pacienta a klinické informace o pacientovi - informace o pacientovi mající vliv  na prováděné vyšetření a interpretace výsledků, je třeba také uvádět adresu pacienta
 11. požadavek na odběr krve nebo jiného biologického materiálu
 12. souhlas lékaře s předáním výsledku pacientovi
 13. v případě některých speciálních vyšetření (např. screening VVV) je třeba žádanku doplnit dalšími údaji potřebnými k vyhodnocení, viz. žádanka VL-103 a VL-104
 14. Pro odbornost 816 (genetika), musí lékař poučit pacienta o prováděném laboratorním vyšetření a podepsat s ním informovaný souhlas (platí pro všechny typy žádanek). Pokud není informovaný souhlas součástí žádanky je ke stažení zde 

Povinně podmíněné údaje na žádance 

Jsou to údaje nutné k provedení daného vyšetření včetně výpočtu a zhodnocení, například váha, výška pacienta, týden gravidity, množství moče. U mikrobiologických vyšetření je třeba uvést bydliště pacienta, anamnestické informace o pacientovi a ATB terapii. 

Dále je pak nutné uvedení antikoagulačních léků, které ovlivňují koagulační testy:

 1. XABANY (Eliquis, Xarelto)- mohou ovlivňovat výsledek TT, PT a aPTT, které může prodloužit.
 2. DAGIBASTRAN (Pradaxa)- ovlivňuje výsledek aPTT, TT, které prodlužuje
 3. Kumariny (Warfarin) ovlivňuje výsledek PT a aPTT, které prodlužuje
 4. LMWH běžné koagulační testy neovlivňuje
 5. Acetylsalicylová kyselina (Anopyrin, Godasal, apod.) mohou prodloužit čas krvácivosti

Nepovinné fakultativní údaje

Na žádance lze uvést doplňující klinicky relevantní informace týkající se pacienta a vyšetření pro interpretační účely: pozitivita HBsAg, doba lačnění, odběr po jídle, poloha pacienta při odběru vsedě či vleže, atd.

Označení požadavku

Na žádance zatrhněte křížkem do patřičného okénka požadavky na vyšetření. Pokud Váš požadavek na žádance není uveden, čitelně jej dopište. Laboratoř vyšetření zadá do smluvní laboratoře.