Skip to main content

Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vzorků

Za kvalitu biologického materiálu odebraného v ordinaci lékaře v preanalytické fázi (příprava pacienta, odběr materiálu a vyplnění požadavkového listu) nese odpovědnost žadatel o vyšetření, který je uveden na požadavkovém listu. Pokud pracovník laboratoře v laboratoři na příjmu shledá neshodu v identifikaci vzorku nebo žádanky je povinen provést záznam o odmítnutí vzorku do záznamu o neshodách laboratorního informačního systému a pokud je to možné informovat o této události žadatele. 

Kritéria pro přijetí vzorku laboratoří:
  • jasná shoda identifikačních údajů uvedených na biologickém materiálu s údaji na žádance viz. kapitola Identifikace pacienta na biologickém materiálu
  • k jedné žádance se může vázat i několik druhů biologického materiálu
  • dodržení všech podmínek preanalytické fáze primárního vzorku (odběr, stabilita, podmínky při transportu)
Primární vzorek lze odmítnout v případě, že:
  • údaje na žádance nesplňují požadavky uvedené v kapitole Identifikace pacienta na biologickém materiálua nelze je doplnit s ohledem na chybějící data o žadateli
  • žádanka nebo odběrová nádobka jsou znečištěny biologickým materiálem 
  • zjevně došlo k nesprávnému odběru biologického materiálu či nedodržení podmínek preanalytické fáze (nebyl dodržen správný transport či skladování)
  • je -li dodán biologický materiál bez žádanky (nejedná-li se o požadavek na vyšetření, který může být uveden na žádance společně dodané s jiným vzorkem daného pacienta)
  • vzorek, jehož množství je mimo povolené rozmezí