Skip to main content
  • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
  • Materiál: sérum
  • Jednotka: kIU/l 

Obdobně jako většina ostatních nádorových markerů není CA 125 orgánově ani nádorově specifický. Zvýšené hodnoty nalézáme především u nemocných s maligním onemocněním ovarií.

Z dalších maligních onemocnění se mohou vyskytovat zvýšené hodnoty ještě u Ca dělohy, Ca endometria, Ca pankreatu, Ca trávicího ústrojí, bronchogenního karcinomu a Ca mammae.
Asi 10% nemocných s benigním onemocněním ovarií a endometria má hraniční hodnoty, ev. i hodnoty lehce patologické. Vyšetření CA 125 je vzhledem k vysoké senzitivitě a specifitě vhodné provádět z diagnostických důvodů v séru při klinickém podezření na Ca ovarií, dělohy a endometria. U těchto onemocnění je základním nádorovým markerem. Doplňkovým nádorovým markerem je pro Ca pankreatu. U nemocných s Ca ovarií nacházíme hodnoty až několik tisíc kU/l. Patologická hodnota v séru s vysokou pravděpodobností svědčí pro existenci maligního onemocnění. Negativní výsledek však existenci nádoru nevylučuje. Opatrně je nutno hodnotit hraniční a zvýšené hodnoty u těhotných a u nemocných s benigními onemocněními v malé pánvi.
Vyšetření CA 125 je vhodné vždy doplnit současně o stanovení CEA, popř. TPA. Tato kombinace výrazně zvyšuje specifitu a senzitivitu. Pro kontrolu léčby platí obecná pravidla jako pro ostatní nádorové markery.

 

Přístroj/výrobce

Alinity/Abbott

Doba odezvy

rutina 24 hod

Zdroj referenčních hodnot

Příbalový leták výrobce

Referenční hodnoty

< 35 kIU/l

Zvýšené hodnoty

  • karcinom ovarií
  • karcinom dělohy
  • karcinom endometria
  • karcinom pankreatu, trávícího ústrojí
  • karcinom bronchogenního karcinomu
  • karcinom prsu
  • mírně zvýšené hodnoty nemaligního původu nalézáme u benigních onemocnění ovarií a endometria a u některých hemodialyzovaných pacientů, ev. u některých těhotných