Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající G

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Intenzita zbarvení detekčních proužků

Gastro – profil IgA, IgG

Test metodou imunoblotu detekuje autoprotilátky proti antigenům asociovaným s celiakií, nespecifickými střevními záněty a autoimunní gastritidou.
 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

GGT (Gama-glutamyltransferáza)

GGT (gama-glutamyltransferáza) katalyzuje přenos gama-glutamylových skupin peptidů na jiné aminokyseliny.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu

Gilbertův syndrom (polymorfizmus UGT1A1 – TATA box)

Gilbertův syndrom (GS) je charakterizován jako chronická nekonjugovaná hyperbilirubinémie bez známek jiné poruchy jaterních funkcí nebo manifestní hemolýzy.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Objemový tok
 • Jednotka: ml/s na 1,73 m2

Glomerulární filtrace – MDRD a CKD-EPI

Kreatinin je konečný produkt svalového energetického metabolismu. Je tvořen hydrolýzou z kreatinu a z kreatinfosfátu ve svalech nebo pochází ze stravy (z masa a masových výrobků). Je volně filtrován glomeruly a vylučován v proximálních tubulech. Používá se k posouzení funkce ledvin a výpočtu glomerulární filtrace.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Glukóza v moči

Semikvantitativně se glukóza v moči stanovuje v rámci chemického vyšetření moče diagnostickými proužky. Při pozitivním nálezu je nutné kvantifikovat množství glukózy v moči za 24 hodin. Pro přepočet z mmol/l na dříve používané g/l vynásobte hodnotu faktorem 0,18.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Glukóza v plazmě

Základní cukr využívaný organismem k zisku energie. Vyšetření glukózy v krvi je indikováno při provádění screeningu a diagnostice diabetes mellitus včetně poruchy glukózové tolerance, podezření na hypoglykémii, při kontrole účinnosti léčby diabetes mellitus.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Glukóza v séru

Základní cukr využívaný organismem k zisku energie. Vyšetření glukózy v krvi je indikováno při provádění screeningu a diagnostice diabetes mellitus včetně poruchy glukózové tolerance, podezření na hypoglykémii, při kontrole účinnosti léčby diabetes mellitus.

 • Materiál: Nesrážlivá krev (hemoglobin)
 • Druh veličiny: Látkový podíl
 • Jednotka: mmol/mol

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Hemoglobin s navázanou glukózou in vivo. Je přímo úměrný dlouhodobé koncentraci glukózy v krvi. Vyjadřuje se jako poměr glykovaného hemoglobinu k celkovému hemoglobinu. Je cenný ukazatelem kompenzace DM za posledních 4–8 týdnů.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu

GPIa: destičkový glykoprotein Ia (C807T)

Polymorfizmus GPIa je rizikovým faktorem arteriálních trombóz.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu

GPIIIa: destičkový glykoprotein IIIa (L33P~T393C)

Polymorfizmus GPIIIa je rizikovým faktorem arteriálních trombóz.