Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající F

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

f-PSA (volný prostatický specifický antigen)

f-PSA je volnou frakcí v plasmě cirkulujícího PSA. Stanovení volného PSA je významným diferenciačním faktorem pro rozlišení benigní hyperplazie prostaty od maligního onemocnění prostaty. Využívá se přitom stanovení poměru obsahu fPSA/PSA (celkového PSA).

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

Faktor II Protrombin (G20210A)

Protrombinová mutace patří mezi tři jednoznačně nejrozšířenější genetické dispozice k trombofilii v evropské populaci.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

Faktor V Leiden (R506Q~G1691A)

Leidenská mutace v genu pro faktor V je nejčastější vrozenou predispozicí pro abnormální krevní srážlivost v evropské populaci.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB; R3500Q)

Apolipoprotein B-100 má důležitou roli v katabolizmu cholesterolu, je podstatný pro jeho rozpouštění v krvi a odstraňování z cirkulace.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

Ferritin (FER)

Ferritin je bílkovina specializovaná na uskladnění železa ve tkáních.

 • Materiál: Plazma
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Fibrinogen

Fibrinogen je plazmatický koagulační faktor I. Je to glykoprotein tvořený v játrech. Skládá se ze tří párů peptidových řetězců alfa, beta a gama, které jsou vzájemně navázány disulfidickými můstky.

 • Materiál: plodová voda, periferní krev- antikoagulant heparin

FISH analýza kultivovaných buněk periferní krve a plodové vody

Umožňuje detekci gonozomální mozaiky, syndromu Di George (DGS) a SHOX genu.

 • Materiál: plodová voda

FISH analýza nekultivovaných buněk plodové vody

Umožňuje detekci výskytu trizomií u vybraných chromosomů (21 – Downův syndrom, 18 – Edwardsův syndrom, 13 – Patauův syndrom). Výsledek do 2 dnů. V časové tísní a v případě doporučení lékaře hradí pojišťovna, jinak si vyšetření pacientky hradí samy.

 • Materiál: sérum, plazma
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: nmol/l 

Folát

Foláty slouží jako kofaktory enzymů během různých metabolických procesů v buňkách (syntéza nukleových kyselin a mitochondriálních proteinů, metabolismus aminokyselin).

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Fosfor (P, Fosfát)

Většina fosforu přítomného v těle (80–85 %) se vyskytuje v kostech ve formě hydro- xyapatitu. Zbývající fosfor je přítomen ve formě anorganického fosforu jako fosfátové estery. Hodnoty vápníku a fosforu jsou obvykle v převráceném vztahu.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace, Látkový tok
 • Jednotka: mmol/l, mmol/den

Fosfor v moči

V glomerulech ledvin se fosfáty odfiltrují do primární moče, zpětně se vstřebávají v proximálním tubulu.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost expanze CGG tripletu

FRAXA syndrom fragilního chromozómu X

Syndrom fragilního chromozómu X je druhou nejčastější příčinou mentální retardace u mužů po Downově syndromu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: IU/l

Free beta hCG

Lidský choriogonadotropin (hCG) patří mezi glykoproteiny, jeho molekulu tvoří dvě nekovalentně vázané podjednotky alfa a beta. Beta-podjednotka určuje biologickou specifitu hormonu a vykazuje značnou míru homologie s beta-podjednotkou lidského lutropinu (LH), follitropinu (FSH) a thyrotropinu (TSH). V tělních tekutinách je přítomna jak intaktní molekula hCG, tak i volné podjednotky. V moči se také nachází degradační produkty, jako např. tzv.beta-core fragment.

 

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: IU/l

FSH (folikulostimulační hormon)

FSH je hormonem glykoproteinového charakteru produkovaným buňkami hypofýzy. Sekrece FSH je regulována negativní zpětnou vazbou uplatňovanou prostřednictvím gonadálních steroidů, jak na hypofýzu, tak na hypotalamus.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: pmol/l (pg/ml x 1,536= pmol/l)

fT3 (trijodtyronin volný)

fT3 je volnou, biologicky aktivní formou trijodthyroninu s biologickým poločasem v séru 1,5 dne.

[12  >>