Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající C

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncetrace
 • Jednotka: pmol/l (pmol/l x 0,003 = ng/ml)

C-peptid

Stanovení C-peptidu poskytuje spolehlivé informace o endogenní sekreci inzulinu (C-peptid je součástí prohormonu proinsulinu). Diabetes mellitus typ I (IDDM, juvenilní diabetes) je charakterizován značně sníženou sekrecí inzulínu a C-peptidu a necitlivostí nebo sníženou citlivostí na některé stimulans.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

C3 složka komplementu

C3 je glykoproteinvznikající v játrach a monocytech, spojuje aktivaci komplementu alternativní cestou s cestou klasickou. Má význam v obraně proti infekci.

 

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

C4 složka komplementu

C4 je základní složkou komplementového systému obrany organismu proti infekci. C4 složka komplementu usnadňuje fagocytózu tím, že opsonizuje cizorodé částice (antigeny) přes komplementové receptory. Je proteinem akutní fáze.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kIU/l 

CA 125

Obdobně jako většina ostatních nádorových markerů není CA 125 orgánově ani nádorově specifický. Zvýšené hodnoty nalézáme především u nemocných s maligním onemocněním ovarií.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l

CA 15-3

CA 15-3 obdobně jako většina ostatních nádorových markerů není nádorově ani orgánově specifický. Zvýšené hodnoty však nalézáme především u nemocných s maligními nádory prsu.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l 

CA 19-9

CA 19-9 je nejznámějším nádorovým markerem ze skupiny glycidových antigenů. Není nádorově ani orgánově specifický.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
 • Jednotka: kU/l 

CA 72-4

Stanovení CA 724 je založeno na detekci antigenu TAG 72 glykoproteinového typu determinovaného monoklonálními protilátkami.

 • Materiál: krev
 • Jednotka: bb/l

CD57+ NK buňky

Vyšetřované znaky: CD45, CD3, CD57

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l  (µg/l x 0,83 = IU/ml)

CEA

CEA, popsaný r. 1965, patří k nejdéle stanovovaným nádorovým markerům. Je to onkofetální protein s pravděpodobnou rolí v procesu buněčné adheze.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost alely

Celiakie (Celiakální sprue)

Celiakie je permanentní nesnášenlivost lepku obsaženého v obilí, která se projevuje u vnímavých osob typickým postižením sliznice tenkého střeva.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Celková bílkovina

V laboratorní terminologii se pojmem protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny.

 • Materiál: moč
 • Druh veličiny: Hmotnostní tok
 • Jednotka: g/den

Celková bílkovina v moči

Fyziologicky se do moče vylučuje pouze malé množství plazmatických bílkovin, další jsou renálního nebo postrenálního původu.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutací

CFTR: cystická fibróza

Cystická fibróza (CF, mukoviscidóza) je jedno z nejčastějších smrtelných onemocnění dědičného původu.

 

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Arbitrární jednotka, bezrozměrné číslo
 • Jednotka: arb. j., počet elementů/µl, kg/m3

Chemické a morfologické vyšetření moče

Chemické vyšetření moče a močového sedimentu představuje klíčovou diagnostickou metodu. Moč představuje pro buňky nepříznivé prostředí pro svou hyperosmolalitu a pH. Dochází proto velmi rychle k poškození buněk a jejich rozpadu - výsledek chemického a převážně morfologického vyšetření je silně závislý na rychlosti zpracování, vyšetření s odstupem více než 2 hodin po odběru snižuje validitu výsledku. Vzorek je obvykle získán spontánní mikcí, méně často perkutánní suprapubickou punkcí močového měchýře nebo sterilní katetrizací močového měchýře.
 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
 • Jednotka: µkat/l

CHES (Cholinesteráza)

Cholinesteráza (pseudocholinesteráza nebo cholinesteráza II) se nachází v játrech, slinivce, srdci, séru a bílé hmotě mozkové. Tento enzym nelze zaměňovat s acetylcholinesterázou erytrocytů (EC 3.1.1.7), také označovanou jako cholinesteráza I.

[12  >>