a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající S

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

S 100

Nízkomolekulární protein dimerického charakteru S 100 B je exprimován v lidském těle především astrogliálními buňkami, ale také melanomy.

SARS-CoV-2 Ag

Onemocnění (COVID-19) je infekční nemoc vyvolaná  koronavirem.
Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, se nazývá koronavirus 2. typu způsobující těžký akutní respirační syndrom (SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

SARS-CoV-2 S1/S2 IgG, IgM

SARS-CoV-2 S1/S2 IgG a IgM využívá technologie chemiluminiscenční imunoanalýzy (CLIA) ke kvantitativnímu  u IgG  a kvalitativnímu stanovení IgM specifických  protilátek IgG nebo IgM anti-S1 a anti-S2 proti viru SARS-CoV-2 ve vzorcích lidského séra nebo plazmy.
 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/l

SCCA (antigen karcinomu skvamozních buněk)

Stanovení se používá jako pomůcka při léčbě pacientů se spinocelulárním karcinomem.

 • Materiál: krev
 • Druh veličiny: podíl populace nesoucí určitý CD znak z testované populace (leukocyty, lymfocyty, apod.)
 • Jednotka: %

Screening klonálních hematol. onemocnění

Screeningové vyšetření metodou průtokové cytometrie.

Indikace: při podezření na hematologickou malignitu, početních nebo populačních změnách v krevním obraze, atypických morfologických nálezech v nátěrech periferní krve nebo dřeně, apod.

 

 • Materiál: Nesrážlivá krev
 • Druh veličiny: Délka
 • Jednotka: mm

Sedimentace

Sedimentace erytrocytů je rychlost, jakou sedimentují hlavně erytrocyty. U zdravého člověka je sedimentace poměrně pomalá a stálá, erytrocyty se spojují jen v malé shluky.

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace 
 • Jednotka: ng/l

sFlt-1 (Solubilní tyrozinkinázový receptor typu 1)

Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy. Preeklampsie spojená s trombocytopenií a zvýšením jaterních enzymů představuje HELLP-syndrom (hemolýza, zvýšené jaterní enzymy a nízký počet krevních destiček).

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: nmol/l

SHBG (sexuální hormony vázající globulin)

SHBG (sex hormone-binding globulin) je nejvýznamnějším transportním proteinem estrogenů a androgenů v krvi a zároveň hlavním faktorem regulujícím jejich distribuci mezi volnou a vázanou formou hormonu.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/l

Sodík (Na+, Natrium)

Sodné ionty jsou hlavními extracelulárními kationty, mají vliv na osmolalitu plazmy. Změny v koncentraci Na+ často odrážejí změny metabolismu vody (ne sodných iontů). Hyponatremie pod 130 mmol/l svědčí pro hyperhydrataci.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: mmol/den

Sodík v moči

Na+ je filtrován glomeruly ledvin jako chlorid a hydrogenuhličitan.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost polymorfizmu

Současné vyšetření polymorfizmů genů CyP2C9 a VKORC1

Polymorfizmus obou těchto genů hraje zásadní roli v individuální senzitivitě na velikost dávky antagonistů vitamínu K (warfarin, fenprokumon, acenokumarol).

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K3-EDTA nebo Citrát sodný
 • Druh veličiny: počet kopií exonu 7 a exonu 8 genu SMN1

Spinální muskulární atrofie (SMA) – delece genu SMN1

Spinální muskulární atrofie (SMA) je druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí na autozomálně recesivní onemocnění (incidence 1 na 10000 živě narozených dětí; frekvence nosičů 1:47).

[12  >>  

© 2019 Vaše laboratoře, All Rights Reserved