Skip to main content
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Metody začínající K

 • Materiál: sérum
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: ng/l (ng/l x 0,00277 = nmol/l)

Kalcitonin

Kalcitonin (Cal) je hormon polypeptidického charakteru vznikající v parafolikulárních C buňkách štítné žlázy.

 • Materiál: stolice
 • Druh veličiny: hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: µg/g

Kalprotektin (fekální)

Kalprotektin je bílkovina vázající Ca, s antimikrobiální aktivitou, obsažená v cytoplazmě neutrofilů, která se uvolňuje při jejich aktivaci nebo rozpadu.

 • Materiál: Srážlivá krev

Klíšťová encefalitida IgG a IgM

Stručná charakteristika: Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění, jehož původce řadíme mezi arboviry do čeledi Flaviviridae. Jedná se o nákazu s přírodní ohniskovostí.

 • Materiál: nesrážlivá periferní krev, K-EDTA nebo citrát sodný
 • Druh veličiny: přítomnost/nepřítomnost mutace

Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH)

Mutace genu CYP21A2 a jimi způsobený deficit cytochrom P450 21-hydroxylázy jsou nejčastější příčinou (90-95 %) kongenitální adrenální hyperplazie (CAH), což je skupina onemocnění způsobených poruchou steroidogeneze v kůře nadledvinek.

 • Materiál: sérum (plazma), moč, sliny
 • Druh veličiny: Látková koncentrace 
 • Jednotka: nmol/l (μg/dl x 27,59 nmol/l)

Kortizol v séru, v moči, ve slinách

Kortizol je hlavní glukokortikoidní hormon vylučovaný kůrou nadledvin. Mezi jeho fyziologické funkce patří regulace metabolismu sacharidů a distribuce elektrolytu a vody. Kortizol má také imunosupresivní a protizánětlivé účinky. U zdravých jedinců jsou hladiny kortizolu regulovány mechanismem negativní zpětné vazby, kdy kůra nadledvin reaguje na zvýšení hladin adrenokortikotropního hormonu (ACTH) zvýšením sekrece kortizolu a hypofýza reaguje na zvýšení hladin kortizolu snížením produkce ACTH.

 • Materiál: Sérum
 • Druh veličiny: Látková koncentrace
 • Jednotka: µmol/l

Kreatinin

Kreatinin je konečný produkt svalového energetického metabolismu.

 • Materiál: Moč
 • Druh veličiny: Látková koncentrace, Látkový tok
 • Jednotka: mmol/l, mmol/den

Kreatinin v moči

Krevní kreatinin je vyloučen glomerulární filtrací a z 10–14 % i tubulární sekrecí, menší množství střevní sekrecí. Tento podíl stoupá u renálního selhání spolu se zvýšením podílu střevní exkrece.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Procentuální zastoupení
 • Jednotka: %

Krevní obraz – diferenciální rozpočet leukocytů

Diferenciální počet leukocytů umožňuje určit zastoupení jednotlivých druhů v procentech i v absolutním množství. Někdy se jím doplňuje vyšetření krevního obrazu. Nejpočetnějším druhem bílých krvinek jsou neutrofily (přes polovinu celkového počtu) a lymfocyty (zhruba třetina). Zbylé druhy jsou méně početné. Toto zastoupení se může měnit při některých chorobách např. zánětech, leukemiích.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Relativní směrodatná odchylka výběrová
 • Jednotka: %

Krevní obraz – distribuce erytrocytů (RDW)

Objemová variabilita erytrocytů (RDW) neboli šíře distribuce erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

 

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Relativní směrodatná odchylka výběrová
 • Jednotka: %

Krevní obraz – distribuce trombocytů (PDW)

Objemová variabilita trombocytů (PDW) neboli šíře distribuce destiček reprezentuje šíři histogramu krevních destiček podle jejich objemu. PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Početní koncentrace
 • Jednotka: 1012/l

Krevní obraz – erytrocyty (RBC)

Červené krvinky (erytrocyty) jsou krevní buňky. Vznikají v kostní dřeni. Nemají jádro, přesto intenzivně metabolizují. Jejich hlavní funkcí v organizmu je přenos kyslíku z plic do tkání a oxidu uhličitého opačným směrem. Tuto funkci zprostředkovává hemoglobin. Průměr erytrocytu je 7,2 µm a má tzv. bikonkávní tvar. Životnost v organizmu se pohybuje mezi 110-120 dny.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Objemový podíl
 • Jednotka: Bezrozměrné číslo (R – poměr k času normálu)

Krevní obraz – hematokrit (HCT)

Hematokrit patří mezi základní parametry červené krvinky a udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve. Hematokrit můžeme zjistit buď centrifugací nesrážlivé krve, nebo na analyzátorech krvinek.

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
 • Jednotka: g/l

Krevní obraz – hemoglobin (HGB)

Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání. Hemoglobin je tetramerní molekula složená ze čtyř globinových (bílkovinných) řetězců, z nichž každý obsahuje jeden hem (feroprotoporfirin). Fyziologicky se u lidí vyskytují tato stádia hemoglobinu: embryonální (Hb Gower), fetální (HbF), dospělých (HbA1, HbA2, HbA3).

 • Materiál: Krev
 • Druh veličiny: Početní koncentrace
 • Jednotka: 109/l

Krevní obraz – leukocyty (WBC)

Leukocyty jsou bílé krvinky, které se tvoří v mezenchymu a účastní se obranných a metabolických pochodů v organismu. Jsou to bezbarvé kulovité buňky, které vždy obsahují jádro.

[12  >>